Keep the word of our Lord into your heart…..

And you shall never want for anything.

Huwebes, Disyembre 27, 2007

Ano ang dahilan ng pagyanig ng lupa sa iba't ibang dako ng lupa at sakabuuan nito at ng kalangitan

Ito ay isa sa mga natutunan ko sa loob ng Iglesiang kinaaaniban ko at ang mga nakasaad dito ay ukol laman sa aking pagkaunawa sa texto na aking napakinggan.

Sapagkat sunod-sunod ang lindol sa iba't ibang lugar at halos araw-araw ay may na itatalang pagyanig naisip kong i-post ang topic na ito upang maibahagi ko ang aking natutunan tungkol sa lindol at ito'y ayon sa bibliya.Bakit nga ba umayanig ang lupa o nagkakaroon ng lindol at ano ang dahilan nito?

Bumasa tayo ng unang talata, sa Job ay may nakasulat na ganito:

"Job 9:5 Na siyang naglilipat ng mga bundok, at hindi nila nalalaman, Pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit.
Job 9:6 Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan, At ang mga haligi nito ay nangayayanig."

Ang dahilan pala kung bakit umayanig ang lupa ay sa dahilang nagagalit ang Dios, Magbasa pa tayo ng ibang talata mula sa bibliya.

2 samuel 22:8 Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. At nangauga, sapagka't siya'y nagalit.

Psa 18:7 Nang magkagayo'y nauga at nayanig ang lupa, Ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos, At nauga, sapagka't siya'y napoot

mapapasi natin na tuwing niyayanig ng Panginoon ang lupa, Siya'y galit, Ano ba ang ikinagagalit ng Panginoon upang magudyok sa kanya upang yanigin ang lupa? Bago natin alamin ito, alamin muna natin kailan ba unang yinanig ng Dios ang lupa?

Sa Genesis may nakasulat na ganito?

Gen 7:10 At nangyari na pagkaraan ng pitong araw, na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa.
Gen 7:11 Sa ikaanim na raang taon ng buhay ni Noe, nang ikalawang buwan, sa ikalabing pitong araw ng buwan, nang araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan.
Gen 7:12 At umulan sa ibabaw ng lupa ng apat na pung araw at apat na pung gabi.

mapapasin natin ang salitang " nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. " kung sususriin natin ng maigi ang diwa ng mga salitang ito, ito ay tumutukoy sa bedding ng lupa o yung pinakailalim ng lupa, noong una kasi ng pag lalang ng Dios ang bu0ng mundo pati ang tao ay ginawa niyang perfecto at atin itong mababasa sa genesis

"Gen 1:31 At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. "

Pero nawala ang pagkaperpecto ng mundo noong nagpabaha ang Panginoon sa panahon ni Noe kung pupuntahan natin ang scientific basis makikita natin ang structure ng mundo sa kabuuan nito ay may mga layer at ang isa sa mga layer nito ay ang tubig

bumibigat ang lupa dahil sa kasalanan.

kaw30:21 dimadala

mat 24:25
hagai 2:5-6
heb.12:25-27

tumangi sila at bumuka ang lupa

2 sam.22:8
isa 13: 11_12 mabangis na galit ng Panginoon

gen.7:10-11
bilang 6:30-34
bakit pati ang langit ay manginginig
isa 12:13
heb 2:16
ky yayanigin ang langit dahil meron mga nakatahan na ng cause ng pag hihirap ng mga mahal Niya at cause sumama ang iba. to show justice

apoc 16:14
efe 2:2
kailan manyayari na yayanigin ang buong lupa
mat..24
rom 18:19-25
rom18:26-29
doon palang makakapaglingkod ng totoo


add gen 6:11
job 9:5
jer9:21
2 cor 7:14

Church Of God


Here's my little sweet girl, who makes me smile everyday.


The Path

The Path
The Path of Your Future is Not Behind You