Keep the word of our Lord into your heart…..

And you shall never want for anything.

Linggo, Setyembre 23, 2007

last saturday in our gathering we studied about the grace of God and what is the real meaning of it. I want to shared this topic and I hope that by this topic you will see light.
Bakit tinatawag na biyaya?
Efe 2:8 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;

Ang biyaya ay kaloob ng Dios o sa ibang salita regalo. ito ay isang bagay na hindi mo pinagtrabahuhan gaya ng nasusulat sa aklat ng Roma

Rom 6:23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

Ngunit pinagkamalian ito ng mga ibang born again movement at mga baptist na 'maliligtas lang daw tayo sa pamamagitang ng pananampalataya at hindi ng mga gawa, kaya hindi na kailangan gumawa ng mabuti kung hindi sumampalataya ka lamang at maliligtas kana'
ito'y kabalintunaan at tahasang pagmamali sa bibliya.

Magbasa tayo katunayan na kasinungalingan ang paniniwalang ito sa Tito 2:11 ay mababasa natin ang ganito.

Tit 2:11 Sapagka't napakita ang biyaya ng Dios, na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao,
Tit 2:12 Na nagtuturo sa atin, upang, pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito;

makikita natin sa talata na ang biyaya naibinigay ng Dios ay magtuturo sa atin ng pagpipigil sa paggawa ng masama at tayong tuturuan maging matuwid at banal.


ngunit bakit nga ba sinabi ito sa Efeso.

"Efe 2:8 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;"

Atin suriing mabuti at pag-aralan, bilang panimula magbasa tayo ng isang talata mula sa kasulatan, sa Roma mababasa natin ang ganito.

Rom 5:6 Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama.
Rom 5:7 Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay.

Maliwanag! kaya biyaya ito, para sa atin dahil hindi tayo karapatdapat na pagkamatayan ni Kristo sapagkat tayo'y makasalanan, lahat tayo ay nagkakasala.

"at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;"

sinabi ito sa talata sapagkat wala naman tayong ginawa na matuwid na bagay kay Kristo hindi naman natin siya pinagsilbihan ng ating mga kamay upang tanawin Niyang utang na loob sa atin. Ito'y kaloob na mula sa Ama dahil sa pag mamahal Niya sa atin ng padala Siya ng ating taga-pagligtas (Joh 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinoman sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan)
to be continue....

Church Of God


Here's my little sweet girl, who makes me smile everyday.


The Path

The Path
The Path of Your Future is Not Behind You